NPO法人元気プログラム作成委員会主催
カウンセリング心理士養成講座

NPO法人元気プログラム作成員会では、一社)日本カウンセリング学会認定のカウンセリング心理士養成講座を開講しています。カウンセリング心理士の資格試験を受ける際の基礎資格になります。また、カウンセリング心理士の資格更新ポイントになります。